11.      I logo ya Simon Rademan– Umcambi wemfashini weleNingizimu Afrika losihlabani, Simon Rademan wenta umsebenti wekudizayina tingubo temshado tibe sesitayeleni kanye netingubo tasebusuku letisezingeni lemhlaba.  22.      Likhasi lekucala-  Kuchumana lokunonophako kwaloko lokwenteka kamuva kulendzawo lesimanga. 33.      Tinhlelo-  Inkhomba lecwebe yetinhlelo. 44.      Umtsimba-  Lona ngumkhakha lesibongoti kuwo. Utawukhadza titfombe letinyenti tetingubo temshado letikudvosako. 5Imfashini-  Imfashini ingeyabo bonkhe bantfu. Lelikhasi likunika lokunyenti lokuhuka emehlo akho 66.     Umlandvo nemphilomlandvo-  Fundza ngaloko bantfu labagceka ngako bongoti betemfashini beleNingizimu Afrika. 77.      Titfombe-  Mnu Rademan wente luntjintjo etitfombeni letimbalwa. 88.      Emakhava eMagazini-  Emadizayini etfu enta ikhava yabomagazini labanyenti labahamba embili kuleNingizimu Afrika ibe ngulenhle kakhulu. 99.      Ema-athikili lashicilelwe-  Ema-athikili lakhishwe esikhatsini lesingaphambili lamayelana neMnu Rademan kanye nemsebenti wakhe. 1010. Ludvumo-  Bosatiwako labanyenti babegcoka ngalokuyimphumelelo futsi bentiwa titayela letihamba embili ngu Simon Rademan. 1111. Tsintsana natsi-  Ungatsintsana njani neStudio (Uyacelwa kutsi usebentise siNgisi)

Tfola buhle bemcambi nemlumbi wetitayela temfashini weleNigizimu Afrika longu Simon Rademan

Afrikaans, Arabic, Chinese,        ngesi Siswati       , DutchEnglish, French, German, Greek, Hebrew, isiXhosa, isiZulu, Italian, Japanese, Latin, Ndebele, Norwegian, Portuguese, Russian, Sepedi, Sesotho, Setswana, Siswati, Spanish, Swedish, Tshivenda, Xitsonga

South Africa  Canada  South Africa  Australia  South Africa  Turkey  South Africa  United States  South Africa  Namibia  South Africa  India  South Africa  United Kingdom  South Africa  European Union  South Africa  France  South Africa  Germany  South Africa  Netherlands  South Africa  New Zealand  South Africa  Spain  South Africa

Libalave lelikhasi:                                                                                                 Extended English sitemap

1.      I logo ya Simon Rademan– Umcambi wemfashini weleNingizimu Afrika losihlabani, Simon Rademan wenta umsebenti wekudizayina tingubo temshado tibe sesitayeleni kanye netingubo tasebusuku letisezingeni lemhlaba. 

2.      Likhasi lekucala-  Kuchumana lokunonophako kwaloko lokwenteka kamuva kulendzawo lesimanga.

3.      Tinhlelo-  Inkhomba lecwebe yetinhlelo.

4.      Umtsimba-  Lona ngumkhakha lesibongoti kuwo. Utawukhadza titfombe letinyenti tetingubo temshado letikudvosako.

5.      Imfashini-  Imfashini ingeyabo bonkhe bantfu. Lelikhasi likunika lokunyenti lokuhuka emehlo akho.

6.     Umlandvo nemphilomlandvo-  Fundza ngaloko bantfu labagceka ngako bongoti betemfashini beleNingizimu Afrika.

7.      Titfombe-  Mnu Rademan wente luntjintjo etitfombeni letimbalwa.

8.      Emakhava eMagazini-  Emadizayini etfu enta ikhava yabomagazini labanyenti labahamba embili kuleNingizimu Afrika ibe ngulenhle kakhulu.

9.     Ema-athikili lashicilelwe-  Ema-athikili lakhishwe esikhatsini lesingaphambili lamayelana neMnu Rademan kanye nemsebenti wakhe.

10. Ludvumo-  Bosatiwako labanyenti babegcoka ngalokuyimphumelelo futsi bentiwa titayela letihamba embili ngu Simon Rademan.

11. Tsintsana natsi-  Ungatsintsana njani neStudio (Uyacelwa kutsi usebentise siNgisi)  

I-athikili yamahhala hha-  Ema-athikili laphuma tinyanga tonkhe latsintsa titayela.

Labasikati beleNingizimu Afrika labembetse kahle nangalokwengcile – Labasikati beleNingizimu Afrika benta sibonakaliso ngekuba neliso kwabo etembatfweni.

Kungena elikhasini-  …cindzetela lana nawungakwati kubona lonkhe likhasi.

Back to top

South Africa  Canada  South Africa  Australia  South Africa  Turkey  South Africa  United States  South Africa  Namibia  South Africa  India  South Africa  United Kingdom  South Africa  European Union  South Africa  France  South Africa  Germany  South Africa  Netherlands  South Africa  New Zealand  South Africa  Spain  South Africa

_______________________________________________________________________________

Back to homepage /  Appointment procedures  /  Order information  /  Contact us  /  Enter Site  /  Consultations  /  Costs  /  Blog  /  Wedding gowns  /  Free articles  /  Celebrities  /  Background  /  Magazines  /  SA's best and worst  /  Save money  /  Matric farewell  /  Our official Fashion page   /   Play intro     

___________________________________________________________________________________________

www.simonrademan.co.za

Copyright © Simon Rademan Fashion Design Studio CC 93/15533/23