11.      Itshwayo lakaSimon Rademan- - umtholi womtlomelo wokudizayina ifetjheni eSewula Afrika, uSimon Rademan,usebenza ngezambatho zomtjhado ezisesitayeleni  begodu namagawuni wokulala asesitayeleni. 22.      Ikhasisendlalelo-  Ukuhlangana msinya nezinto zamva ezenzeka kilendawo ekarisako 33.      Imisebenzi-  Isiphathimafayili  esipheleleko semisebenzi 44.      Komtjhado-  Lokhu ngesikghona ukukwenza.  Uzakuthola imifanekiso eminengi ekarisako yamagawuni womtjhado. 55.      Ifetjheni-  Ifetjheni ingeyabo boke abantu .  Ikhaseli likunikela izinto ezinengi ezivuselela ukubona kwakho. 66.      Umlando nomlando womtloli-  Funda ngalokho abantu abanyefulako abakutjhoko ngefetjheni yeSewula Afrika iguru. 77.      Imifanekiso-  UNom. Rademan ukhe waba namatjhuguluko ambalwa wemifanekiso. 88.      Amakhavara wemagazini-  Amadizayini wethu  enza amakhavara  wabomagazini abanengi beSewula Afrika abakhamba phambili ukuthi akarise. 99.      Ama-athikili akhutjhiweko-  Ama-athikili amahle akhe akhutjhwa ngoNom. Mr Rademan nomsebenzakhe. 1010. Umthangala wodumo-  Inengi  labantu abadumileko  bambathiswe kuhle begodu basitayiliwa kuhle ukobana bakarise nguSimon Rademan. 1111. Thintana nathi-  Ungathintana njani nesiStudio (sibawa ngeSingisi)

Lemuka ubuhle beSewula Afrika  bokudizayina ifetjheni nosositayela,uSimon Rademan,

Afrikaans, Arabic, Chinese,        Ngelimi IesiNdebele       , DutchEnglish, French, German, Greek, Hebrew, isiXhosa, isiZulu, Italian, Japanese, Latin, Ndebele, Norwegian, Portuguese, Russian, Sepedi, Sesotho, Setswana, Siswati, Spanish, Swedish, Tshivenda, Xitsonga

South Africa  Canada  South Africa  Australia  South Africa  Turkey  South Africa  United States  South Africa  Namibia  South Africa  India  South Africa  United Kingdom  South Africa  European Union  South Africa  France  South Africa  Germany  South Africa  Netherlands  South Africa  New Zealand  South Africa  Spain  South Africa

Indawo yemebhe:                                                                                                 Extended English sitemap

1.      Itshwayo lakaSimon Rademan- - umtholi womtlomelo wokudizayina ifetjheni eSewula Afrika, uSimon Rademan,usebenza ngezambatho zomtjhado ezisesitayeleni  begodu namagawuni wokulala asesitayeleni.

2.      Ikhasisendlalelo-  Ukuhlangana msinya nezinto zamva ezenzeka kilendawo ekarisako

3.      Imisebenzi-  Isiphathimafayili  esipheleleko semisebenzi.

4.      Komtjhado-  Lokhu ngesikghona ukukwenza.  Uzakuthola imifanekiso eminengi ekarisako yamagawuni womtjhado.

5.     Ifetjheni-  Ifetjheni ingeyabo boke abantu .  Ikhaseli likunikela izinto ezinengi ezivuselela ukubona kwakho.

6.     Umlando nomlando womtloli-  Funda ngalokho abantu abanyefulako abakutjhoko ngefetjheni yeSewula Afrika iguru.

7.      Imifanekiso-  UNom. Rademan ukhe waba namatjhuguluko ambalwa wemifanekiso.

8.     Amakhavara wemagazini-  Amadizayini wethu  enza amakhavara  wabomagazini abanengi beSewula Afrika abakhamba phambili ukuthi akarise.

9.      Ama-athikili akhutjhiweko-  Ama-athikili amahle akhe akhutjhwa ngoNom. Mr Rademan nomsebenzakhe.

10. Umthangala wodumo-  Inengi  labantu abadumileko  bambathiswe kuhle begodu basitayiliwa kuhle ukobana bakarise nguSimon Rademan.

11. Thintana nathi-  Ungathintana njani nesiStudio (sibawa ngeSingisi)  

I-athikili esimahla-  Ama-athikili waqobe yinyanga mayelana nesifundo esiphathelene nesitayela.

Abomma be-SA abahle tle nabambatha kuhle tle– Abomma beSewula Afrika bayakarisa ngendlela abambatha ngayo.

Indawo yokungena-  …gandelela la nangabe awuyiboni  indawo yokungena.

Back to top

South Africa  Canada  South Africa  Australia  South Africa  Turkey  South Africa  United States  South Africa  Namibia  South Africa  India  South Africa  United Kingdom  South Africa  European Union  South Africa  France  South Africa  Germany  South Africa  Netherlands  South Africa  New Zealand  South Africa  Spain  South Africa

_______________________________________________________________________________

Back to homepage /  Appointment procedures  /  Order information  /  Contact us  /  Enter Site  /  Consultations  /  Costs  /  Blog  /  Wedding gowns  /  Free articles  /  Celebrities  /  Background  /  Magazines  /  SA's best and worst  /  Save money  /  Matric farewell  /  Our official Fashion page   /   Play intro     

___________________________________________________________________________________________

www.simonrademan.co.za

Copyright © Simon Rademan Fashion Design Studio CC 93/15533/23