11.      Logo ya ga Simon Rademan - Mofenyi wa awate yo e leng modiri wa difešene wa Aforika Borwa, e leng Simon Rademan, o itsege ka go dira mesese e mentle thata ya lenyalo le mesese e e aparwang maitseboa ya maemo a a kwa godimo. 22.      Tsebe ya ntlha ya setshwa sa inthanete -  Digoke tse di go isang ka bonako kwa dilong tsa bosheng mo setsheng seno se se kgatlhang sa inthanete 33.      Ditirelo  -  Ditirelo tse di feletseng tsa tshedimosetso site 44.      Dilo tsa manyalo  -  Tseno ke dilo tse re itsegeng ka tsone.  O tla fitlhela go na le ditshwantsho tsa bontle jo bo seng kana ka sepe tsa mesese ya lenyalo. 55.      Fešene  -  Fešene e ratwa ke mongwe le  mongwe.  Tsebe eno e na le ditshwantsho tse di tla go kgatlhang tota fa o di bona. 66.     Hisitori le botshelo jwa gagwe  -  Bala o utlwe gore batshwayadiphoso ba reng ka mankge yono wa Aforika Borwa wa fešene. 77.      Ditshwantsho  -  Rre Rademan o ile a fetola ditshwantsho di le mmalwa. 88.      Ditsebe tsa kafa ntle tsa dimakasine  -  Ditsebe tsa kafa ntle tsa dimakasine di le dintsi tse di di gogang kwa pele tsa Aforika Borwa di kgabisiwa ka ditshwantsho tsa mesese  e re e dirang. 99.     Ditlhogo tse di gatisitsweng ka ene  -  Ditlhogo tsa pele tse di gatisitsweng ka Rre Rademan le tiro ya gagwe. 1010. Lebota la ditshwantsho tsa batho ba ba tumileng  -  Bontsintsi jwa batho ba ba tumileng bo ile jwa apesiwa bontle le go kgabisiwa ke Simon Rademan. 1111. Ikgolaganye le rona  -  Kafa o ka ikgolaganyang le Setudio ka gone (Ka Seesemane tsweetswee)

 Boga bontle jo bo gakgamatsang jwa dilo tsa modiri wa difešene wa Aforika Borwa le rasetaele, e leng   Simona Rademan

Afrikaans, Arabic, Chinese,        ka Setswana       , Dutch, English, French, German, Greek, Hebrew, isiXhosa, isiZulu, Italian, Japanese, Latin, Ndebele, Norwegian, Portuguese, Russian, Sepedi, Sesotho, Setswana, Siswati, Spanish, Swedish, Tshivenda, Xitsonga

South Africa  Canada  South Africa  Australia  South Africa  Turkey  South Africa  United States  South Africa  Namibia  South Africa  India  South Africa  United Kingdom  South Africa  European Union  South Africa  France  South Africa  Germany  South Africa  Netherlands  South Africa  New Zealand  South Africa  Spain  South Africa

Mmapa wa setsha sa inthanete:                                                                     Extended English sitemap

1.      Logo ya ga Simon Rademan - Mofenyi wa awate yo e leng modiri wa difešene wa Aforika Borwa, e leng Simon Rademan, o itsege ka go dira mesese e mentle thata ya lenyalo le mesese e e aparwang maitseboa ya maemo a a kwa godimo.

2.      Tsebe ya ntlha ya setshwa sa inthanete -  Digoke tse di go isang ka bonako kwa dilong tsa bosheng mo setsheng seno se se kgatlhang sa inthanete

3.      Ditirelo  -  Ditirelo tse di feletseng tsa tshedimosetso site

4.     Dilo tsa manyalo  -  Tseno ke dilo tse re itsegeng ka tsone.  O tla fitlhela go na le ditshwantsho tsa bontle jo bo seng kana ka sepe tsa mesese ya lenyalo.

5.      Fešene  -  Fešene e ratwa ke mongwe le  mongwe.  Tsebe eno e na le ditshwantsho tse di tla go kgatlhang tota fa o di bona.

6.     Hisitori le botshelo jwa gagwe  -  Bala o utlwe gore batshwayadiphoso ba reng ka mankge yono wa Aforika Borwa wa fešene.

7.      Ditshwantsho  -  Rre Rademan o ile a fetola ditshwantsho di le mmalwa.

8.      Ditsebe tsa kafa ntle tsa dimakasine  -  Ditsebe tsa kafa ntle tsa dimakasine di le dintsi tse di di gogang kwa pele tsa Aforika Borwa di kgabisiwa ka ditshwantsho tsa mesese  e re e dirang.

9.     Ditlhogo tse di gatisitsweng ka ene  -  Ditlhogo tsa pele tse di gatisitsweng ka Rre Rademan le tiro ya gagwe.

10. Lebota la ditshwantsho tsa batho ba ba tumileng  -  Bontsintsi jwa batho ba ba tumileng bo ile jwa apesiwa bontle le go kgabisiwa ke Simon Rademan.

11. Ikgolaganye le rona  -  Kafa o ka ikgolaganyang le Setudio ka gone (Ka Seesemane tsweetswee)

Setlhogo sa mahala  -  Ditlhogo tsa kgwedi le kgwedi tsa dikgang tse di amanang le setaele.

Basadi ba SA ba ba apereng bontle go gaisa le maswe go gaisa - Basadi ba Aforika Borwa ba kgatlha ba bangwe ka tsela e ba apereng ka yone.

Bula setsha sa inthanete  -  …tobetsa fano fa o sa kgone go bona setsha sotlhe sa inthanete.

Back to top

South Africa  Canada  South Africa  Australia  South Africa  Turkey  South Africa  United States  South Africa  Namibia  South Africa  India  South Africa  United Kingdom  South Africa  European Union  South Africa  France  South Africa  Germany  South Africa  Netherlands  South Africa  New Zealand  South Africa  Spain  South Africa

_______________________________________________________________________________

Back to homepage /  Appointment procedures  /  Order information  /  Contact us  /  Enter Site  /  Consultations  /  Costs  /  Blog  /  Wedding gowns  /  Free articles  /  Celebrities  /  Background  /  Magazines  /  SA's best and worst  /  Save money  /  Matric farewell  /  Our official Fashion page   /   Play intro     

___________________________________________________________________________________________

www.simonrademan.co.za

Copyright © Simon Rademan Fashion Design Studio CC 93/15533/23