11.      Seswantšho-sa-moeno wa Simon Rademan -  Moamogedi wa sefoka sa motlhami wa fešene wa Afrika-Borwa, Simon Rademan, o na le bokgoni bja setaele sa diroko tša lenyalo le diroko tša mekete ya bošego tša maemo a godimo.  22.      Letlakala la pele saeteng:  - Dilinki tša ka pejane tša ditiragalo tša bjale mo saeteng yeo e kgahlišago. 33.      Ditirelo -  Lenaneo leo le feletšego la ditirelo. 44.      Diaparo tša monyadiwa  -  Se ke bokgoni bja rena.  O tlo hwetša diswantšho tšeo di ušago pelo tša diroko tša lenyalo. 55.      Fešene -  Fešene ke ya mang goba mang.  Letlakala le le neelana ka bontši bja diswantšho 66.      Histori le tša bophelo  -  Bala seo basekaseki ba se bolelago ka setsebi  sa fešene sa Afrika-Borwa. 77.      Diswantšho  -  Mor Rademan o fetošitše diswantšho tše mmalwa. 88.      Dikhabara tša Makasine  -  Ditlhamo tša rena tša fešene di tšwelela dimakasineng tše dintši tša maemo a godimo tša Afrika-Borwa. 99.      Dingwalwa tšeo di phatlaladitšwego  -  Dingwalwa tša kgale tšeo di phatlaladitšwego  ka ga Mor Rademan le modiro wa gagwe. 1010. Lefelo la bao ba tumilego  -  Batho ba bantši bao ba tumilego ba apešitšwe ebile ba roketšwe ke Simon Rademan. 1111. Ikgolaganye le rena -  O ikgolaganya bjang le The studio (Ka Sekgowa hie!)

Itemogele bobotse bja motlhami wa  fešene le rasetaele wa,Afrika-Borwa, Simon Rademan  

Afrikaans, Arabic, Chinese,        ka Sesotho-sa-Leboa / Sepedi       , Dutch, English, French, German, Greek, Hebrew, isiXhosa, isiZulu, Italian, Japanese, Latin, Ndebele, Norwegian, Portuguese, Russian, Sepedi, Sesotho, Setswana, Siswati, Spanish, Swedish, Tshivenda, Xitsonga

South Africa  Canada  South Africa  Australia  South Africa  Turkey  South Africa  United States  South Africa  Namibia  South Africa  India  South Africa  United Kingdom  South Africa  European Union  South Africa  France  South Africa  Germany  South Africa  Netherlands  South Africa  New Zealand  South Africa  Spain  South Africa

Mmepe wa saete:                                                                                             Extended English sitemap

1.      Seswantšho-sa-moeno wa Simon Rademan -  Moamogedi wa sefoka sa motlhami wa fešene wa Afrika-Borwa, Simon Rademan, o na le bokgoni bja setaele sa diroko tša lenyalo le diroko tša mekete ya bošego tša maemo a godimo.  

2.      Letlakala la pele saeteng:  - Dilinki tša ka pejane tša ditiragalo tša bjale mo saeteng yeo e kgahlišago.

3.      Ditirelo -  Lenaneo leo le feletšego la ditirelo.

4.      Diaparo tša monyadiwa  -  Se ke bokgoni bja rena.  O tlo hwetša diswantšho tšeo di ušago pelo tša diroko tša lenyalo.

5.      Fešene -  Fešene ke ya mang goba mang.  Letlakala le le neelana ka bontši bja diswantšho

6.      Histori le tša bophelo  -  Bala seo basekaseki ba se bolelago ka setsebi  sa fešene sa Afrika-Borwa.

7.      Diswantšho  -  Mor Rademan o fetošitše diswantšho tše mmalwa.

8.      Dikhabara tša Makasine  -  Ditlhamo tša rena tša fešene di tšwelela dimakasineng tše dintši tša maemo a godimo tša Afrika-Borwa.

9.      Dingwalwa tšeo di phatlaladitšwego  -  Dingwalwa tša kgale tšeo di phatlaladitšwego  ka ga Mor Rademan le modiro wa gagwe.

10. Lefelo la bao ba tumilego  -  Batho ba bantši bao ba tumilego ba apešitšwe ebile ba roketšwe ke Simon Rademan.

11. Ikgolaganye le rena -  O ikgolaganya bjang le The studio (Ka Sekgowa hie!)  s@simonrademan.co.za

Sengwalwa sa mphiwafela   -  Dingwalwa tša kgwedi le kgwedi ka ditaba tšeo di amanago le setaele.

Basadi ba Afrika-Borwa bao ba aparago botse kudukudu le bao ba aparago gampempe  - Basadi ba Afrika-Borwa ba a kgahliša ka moaparo wa bona.

Tsena saeteng - …tlanya fa ge o sa kgone go bona saete ka botlalo. 

Back to top

South Africa  Canada  South Africa  Australia  South Africa  Turkey  South Africa  United States  South Africa  Namibia  South Africa  India  South Africa  United Kingdom  South Africa  European Union  South Africa  France  South Africa  Germany  South Africa  Netherlands  South Africa  New Zealand  South Africa  Spain  South Africa

_______________________________________________________________________________

Back to homepage /  Appointment procedures  /  Order information  /  Contact us  /  Enter Site  /  Consultations  /  Costs  /  Blog  /  Wedding gowns  /  Free articles  /  Celebrities  /  Background  /  Magazines  /  SA's best and worst  /  Save money  /  Matric farewell  /  Our official Fashion page   /   Play intro     

___________________________________________________________________________________________

www.simonrademan.co.za

Copyright © Simon Rademan Fashion Design Studio CC 93/15533/23